0
Košík je prázdný
0

  Obchodní podmínky

  04.04.2022

  Všeobecné obchodní podmínky společnosti IPMEDIA s.r.o.

  Obsah

  1. Úvod
   1. Definice Distributora
   2. Definice Dealera
   3. Všeobecné obchodní podmínky
  2. Informace o Distributorovi
   1. Kontakt Dealera s Distributorem
   2. Pracovní doba Distributora
   3. Kontaktní adresy Distributora
  3. Dealerská smlouva (dále jen Smlouva)
   1. Uzavření Smlouvy
   2. Definice Smlouvy
  4. Postup při nákupu zboží

   1.  Způsob objednávání zboží

   2. Internetový obchod

   3. Náležitosti objednávky

   4. Kompletní objednávka

   5. Minimální hranice objednávky

   6. Osoby oprávněné k objednávce

   7. Pozastavení dodávky

  5. Dodání zboží

   1. Způsoby dodání zboží
   2. Převzetí zboží Dealerem
   3. Přechod nebezpečí škody na zboží
   4. Přechod vlastnického práva ke zboží
  6. Kupní cena zboží
   1. Stanovení ceny
   2. Změna ceny
   3. Informace o aktuálních cenách
  7. Platební podmínky
   1. Způsoby platby
   2. Obchodní kredit
   3. Podklad pro úhradu kupní ceny
   4. Dobropis
   5. Úrok z prodlení
  8. Záruční doba a odpovědnost za vady
   1. Záruka
   2. Rozsah odpovědnosti Distributora
   3. Povinnosti Dealera při reklamaci
   4. Povinnosti Distributora při reklamaci
   5. Reklamační řád
  9. Závěrečná ustanovení
   1. Závaznost Podmínek
   2. Platnost Podmínek

  1. Úvod

  1.1 Definice Distributora

  IPMEDIA s.r.o. (dále jen Distributor) se sídlem Březenecká 4809, 430 04 Chomutov je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka č. 22779 zabývající se velkoobchodním prodejem zboží.

  1.2    Definice Dealera

  Dealerem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platného živnostenského oprávnění k prodeji a k činnostem souvisejícím s výpočetní a telekomunikační technikou a má uzavřenou Dealerskou smlouvu s Distributorem.

  1.3    Všeobecné obchodní podmínky

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují obchodní spolupráci mezi Distributorem a Dealerem a řídí se jimi prodej zboží mezi Distributorem a Dealerem, pokud Dealerská smlouva neobsahuje odchylná ujednání. Podmínky jsou v platném znění zveřejňovány na webových stránkách Distributora (http://www.ipmedia.cz). Distributor je oprávněn tyto podmínky jednostranně měnit. O změně těchto Podmínek Distributor informuje na webových stránkách zveřejněním nových podmínek. Nesouhlasí-li Dealer se změnou Podmínek, má právo od uzavřené Dealerské smlouvy odstoupit do jednoho měsíce od zveřejnění nových podmínek. Podpisem Dealerské smlouvy Dealer stvrzuje seznámení se s Podmínkami v jejich platném znění ke dni uzavření Dealerské smlouvy.

   

  2.     Informace o Distributorovi

  2.1    Kontaktní adresy Distributora

  Sklad:
  430 04 Chomutov, Březenecká 4809
  E-mail: sklad@ipmedia.cz

  Příjem reklamací:
  430 04 Chomutov, Březenecká 4809
  E-mail: reklamace@ipmedia.cz

  2.2    Pracovní doba Distributora

              PO-PÁ: 9,00 – 18,00 hod.

  2.3    Kontakt Dealera s Distributorem

  Objednávky a dodávky zboží vyřizuje Dealer s Distributorem prostřednictvím zaměstnance obchodního oddělení Distributora, který je Dealerovi přidělen po uzavření Dealerské smlouvy.  Případné reklamace řeší Dealer s reklamačním oddělením Distributora.

   

  3.     Dealerská smlouva (dále jen Smlouva)

  3.1    Definice Smlouvy

  Dealerská smlouva je svým obsahem kupní smlouvou podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, upravující konkrétní práva a povinnosti Distributora jako prodávajícího a Dealera jako kupujícího, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, nebo které byly ujednány odchylně od těchto Podmínek.

  3.2    Uzavření Smlouvy

  Před uzavřením Smlouvy Distributorovi předloží Dealer – právnická osoba aktuální výpis z obchodního rejstříku a Dealer – fyzická osoba buď aktuální výpis z obchodního rejstříku, je-li zapsán v obchodním rejstříku, nebo platné živnostenské oprávnění a Dealer plátce DPH též osvědčení o registraci. Smlouvu podepisují za Distributora kterýkoliv z jednatelů, Dealer – fyzická osoba podepisuje Smlouvu osobně, za Dealera – právnickou osobu podepisuje Smlouvu její statutární orgán shodně se způsobem jednání zapsaným v obchodním rejstříku. Na žádost Distributora, zejména nepodepisuje-li se Smlouva v sídle Distributora, musí být podpis Dealera úředně ověřen.

   

  4.     Postup při nákupu zboží 

  4.1    Způsob objednávání zboží

  Dealer objednává zboží u Distributora některým z dále uvedených způsobů:
  - telefonicky u prodejce, případně jeho zástupce
  - poštou na adrese: IPMEDIA s.r.o. (s uvedením jména Prodejce), Březenecká 4809, 430 04 Chomutov
  - e-mailem na: prodej@ipmedia.cz, případně na e-mailové adrese Prodejce, která mu bude Prodejcem oznámena,
  - prostřednictvím internetového obchodu http://www.ipmedia.cz

  4.2    Internetový obchod

  Adresa internetového obchodu distributora je: http://www.ipmedia.cz. Podmínkou využívání internetového obchodu je registrace Dealera provedená Distributorem, při níž mu Distributor přidělí uživatelské jméno a heslo pro přístup do obchodu. Registrovaný Dealer má kdykoliv přístup k těmto informacím:

  - on-line možnost objednávání zboží,

  - on-line prohlížení platných cen,

  - aktuální přehled všech nabízených produktů,

  - vyhledávání produktů podle názvu a kódu,

  - aktuální akční nabídky produktů

  - stav svých reklamací.

   

  Veškeré registrační a osobní údaje Dealera nutné k registraci jsou považovány Distributorem za důvěrné, Distributor se zavazuje neposkytnout je třetím osobám a chránit je před zneužitím. Registrací v internetovém obchodu Distributora Dealer souhlasí se shromažďováním těchto údajů a jejich využitím pouze ve vztahu mezi Distributorem a Dealerem (zasílání ceníků, aktuálních nabídek apod.).

   

  4.3    Náležitosti objednávky

           Každá písemná objednávka Dealera musí obsahovat alespoň tyto základní informace:

  • referenční číslo objednávky Dealera,
  • kontaktní osobu Dealera, včetně telefonického spojení na ni,
  • způsob dodání s uvedením dodací adresy, nepřevezme-li si Dealer zboží u Distributora sám, nebo prostřednictvím dopravce Dealera,
  • objednané zboží s kódy artiklů a počty kusů a cenu


  V případě telefonické objednávky je třeba jednoznačně a nezaměnitelně definovat všechny údaje, aby se předešlo jakýmkoli nedorozuměním při vyřizování objednávky Distributorem.

  4.4    Kompletní objednávka

  Na základě požadavku Dealera je možno objednávku definovat jako “Dodat komplet“. V tomto případě není zboží uvedené v objednávce expedováno po částech, ale až po zajištění všech položek uvedených v objednávce v požadovaném množství.

  4.5    Minimální hranice objednávky

  Minimální hranice pro bezplatné zaslání expedovaného zboží činí 5.000,- Kč bez DPH Kč bez DPH Při hodnotě zasílaného zboží v nižší hodnotě účtuje Dealer poplatek dle ceníku. Dopravné u nadrozměrných položek (rozvaděče, kabelové cívky apod.) je fakturováno dle ceníku

  4.6.   Osoby oprávněné k objednávce

  Dealer musí určit kontaktní osobu oprávněnou jménem Dealera objednávat zboží u Distributora. Je-li objednávka učiněna jménem této osoby, tato objednávka Dealera zavazuje. Dealer je povinen jakékoliv změny ohledně kontaktní osoby Distributorovi prokazatelným způsobem oznámit. Do doby oznámení změny kontaktní osoby Dealera, objednávky učiněné touto kontaktní osobou Dealera zavazují.

  4.7. Pozastavení dodávky

  Distributor je oprávněn pozastavit dodávky Dealerovi v těchto případech:

  - U Dealera odebírajícího na obchodní kredit by dodávkou byl, byť částečně, obchodní kredit překročen. O tom Distributor nemusí informovat dealera, neboť je tato informace uvedena na webových stránkách www.ipmedia.cz.
  - Dealer má vůči Distributorovi závazky, a to i v případě jednoho daňového dokladu - faktury po splatnosti. O tom Distributor nemusí informovat dealera, neboť je tato informace uvedena na webových stránkách www.ipmedia.cz.

  V případě tohoto pozastavení dodávek Dealerovi nevznikají žádné nároky vůči Distributorovi z titulu zrušení dodávky (nárok na náhradu škody apod.).

   

  5.     Dodání zboží

  5. 1   Způsoby dodání zboží

  a) Dodávka zboží dopravcem Distributora se uskuteční dopravcem sjednaným Distributorem na dodací adresu uvedenou Dealerem na objednávce. Zboží může být rozděleno do více dílčích zásilek podle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě Distributora. Náklady na dopravu hradí Distributor, u dodávky uskutečňované na základě objednávky Dealera pod minimální hranicí podle bodu 4.5. na dopravu Dealer přispívá podle bodu 4.5. Podmínek.

  b) Dodávka zboží na dobírku se uskutečňuje na žádost Dealera, který buď nemá obchodní kredit, nebo nemá volný obchodní kredit.

  c) Odběr zboží Dealerem se uskutečňuje v pracovní době ve skladu Distibutora na adrese Chomutov, Březenecká 4809. Neprovádí-li odběr osobně Dealer – fyzická osoba, nebo statutární zástupce Dealera - právnické osoby, musí osoba přebírající zboží pro Dealera prokázat písemné oprávnění k převzetí. Dealer může oznámit Distributorovi osoby pověřené k odebírání zboží pro Dealera. Pro závaznost jednání těchto osob a jejich změnu platí obdobně ustanovení bodu 4.6. Podmínek.

  d) Dodávka zboží dopravcem Dealera se uskutečňuje prostřednictvím dopravce zajištěného Dealerem na náklady Dealera v pracovní době ve skladu Dealera na adrese Chomutov, Březenecká 4809. Dopravce musí prokázat své oprávnění k převzetí zboží pro Dealera.

  5.2 Převzetí zboží Dealerem

  Distributor ke každé dodávce zboží vystaví „Dodací a záruční list“. Dodací a záruční list obsahuje kód a druh dodávaného zboží, případně sériové číslo, množství a délku záruční doby. Dodací list je vyhotoven ve dvou exemplářích – jeden pro Distributora a jeden pro Dealera. Dealer po kontrole zboží převzetí zboží potvrdí svým podpisem na daňovém dokladu - faktuře.

  Přebírá-li zboží Dealer osobně, nebo prostřednictvím zástupce podle bodu 5.1. c) Podmínek, je dodání zboží uskutečněno jeho převzetím Dealerem nebo tímto zástupcem. Při převzetí zboží je Dealer povinen zkontrolovat věcný stav dodávky vůči dodacímu listu. Pokud obsah dodávky neodpovídá dodacímu a záručnímu listu, je Dealer povinen dodávku odmítnout jako celek, nedohodne-li se s Distributorem na jiném postupu. Potvrdí-li Dealer podpisem na daňovém dokladu - faktuře bez výhrad správnost převzaté dodávky, nemůže později uplatňovat rozdíly mezi dodávkou a údaji na faktuře, které mohl při přejímce zjistit.

  Při dodání zboží prostřednictvím dopravce Distributora podle bodu 5.1. a) Podmínek nebo na dobírku podle bodu 5.1. b) Podmínek, je dodávka uskutečněna převzetím zboží Dealerem od dopravce.

  Při dodání zboží prostřednictvím dopravce Dealera podle bodu 5.1. d) Podmínek je dodávka uskutečněna převzetím zboží dopravcem Dealera od Distributora.

  Při převzetí dodávky prostřednictvím dopravce, nebo na dobírku, je Dealer povinen zkontrolovat údaje uvedené v dodacím a záručním listu. Pokud údaje nesouhlasí s dodávkou, nebo je porušen originální obal zboží, je Dealer povinen tuto skutečnost uvést do poznámky na přepravní list dopravce, nebo dodávku odmítnout jako celek. Stejně je povinen Dealer postupovat, pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu a záručnímu listu.

  5.3        Přechod nebezpečí škody na zboží

  Nebezpečí škody na dodaném zboží přechází z Distributora na Dealera v okamžiku uskutečnění dodávky zboží jejím převzetím podle bodu 5.2. Podmínek.

  5.4        Přechod vlastnického práva ke zboží

  Dealer nabývá vlastnictví ke každé dodávce zboží až úplným zaplacením kupní ceny této dodávky.

   

  6.     Kupní cena zboží

  6.1        Stanovení ceny

  Distributor prodává zboží Dealerovi za aktuální ceny uvedené na e-shopu po jeho přihlášení.

  6.2        Změna ceny

  Distributor si vyhrazuje provádět aktuální úpravy cen podle bodu 6.1. Podmínek i v průběhu dne s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu. Tyto změny není povinen oznamovat Dealerovi. Dealer má právo na odmítnutí odebrání zboží za ceny, které byly v průběhu dne aktualizovány oproti cenám na e-shopu podle bodu 6.1. Podmínek.

  6.3        Informace o aktuálních cenách

  Distributor zveřejňuje aktuální ceny na webových stránkách Distributora http://www.ipmedia.cz. Přístup k aktuálnímu ceníku mají pouze zaregistrovaní Dealeři, jimž Distributor při zaregistrování přidělí heslo umožňující přístup k aktuálním cenám.

   

  7.     Platební podmínky

  7.1        Způsoby platby

              Dealer provádí úhradu kupní ceny Distributorovi některým z dále uvedených způsobů:

  - Platba předem se provádí u Dealerů, kteří nemají přidělen obchodní kredit, nebo jejichž kredit je momentálně vyčerpán.

  - Platba v hotovosti při odběru zboží se uskutečňuje při odběru zboží Dealery, kteří nemají přidělen obchodní kredit, nebo jejichž kredit je momentálně vyčerpán a přebírá si zboží osobně u Distributora.

  - Platba v hotovosti dopravci se uskutečňuje při dodání zboží na dobírku.

  - Platba po dodání zboží se provádí v případech, kdy Dealer má u Distributora sjednán obchodní kredit.

  7.2        Obchodní kredit

  Pro úhradu kupní ceny po dodání zboží může Distributor poskytnout Dealerovi obchodní kredit ve výši a za podmínek sjednaných v Dealerské smlouvě. Výši obchodního kreditu a podmínky pro jeho udělení je distributor oprávněn měnit. Distributor je oprávněn po Dealerovi požadovat odpovídající zajištění poskytnutého obchodního kreditu. Způsoby a podmínky zajištění jsou sjednány v Dealerské smlouvě.

  7.3        Podklad pro úhradu kupní ceny

  Při úhradě předem je podkladem pro zaplacení kupní ceny zálohová faktura vystavená Distributorem po obdržení objednávky, kterou zašle Distributor Dealerovi emailem. Není-li kupní cena nejpozději v poslední den splatnosti zálohové faktury připsána na účet Distributora, je Distributor oprávněn dodávku zrušit. Pro zrušení platí obdobně bod 4.7. Podmínek. Je-li kupní cena zaplacena, vystaví Distributor řádný daňový doklad, který předá Dealerovi společně s dodacím a záručním listem.

  V ostatních případech je podkladem pro zaplacení kupní ceny daňový doklad vystavený Distributorem mající náležitosti daňového dokladu požadované zákonem. Při platbě po dodání zboží splatnost daňového dokladu stanoví Distributor a uvede v Dealerské smlouvě. Není-li v Dealerské smlouvě ujednáno jinak, stanovuje Distributor v případech úhrady kupní ceny po dodání zboží splatnost daňových dokladů v délce sedmi kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu.

  7.4        Opravný daňový doklad

  Vystaví-li Distributor Dealerovi Opravný daňový doklad, provede Dealer jeho zápočet oproti splatným i nesplatným závazkům vůči Distributorovi. Informaci o zápočtu uvede Dealer v platebním příkazu Distributorovi. Nemá-li Dealer v době obdržení Opravného daňového dokladu žádné závazky vůči Distributorovi, provede se úhrada dobropisu započtením při prvním závazku Dealera vůči Distributorovi. Finanční úhrada dobropisu se provede pouze v individuálně sjednaných případech.

  7.5        Úrok z prodlení

  Při opožděné úhradě daňových dokladů vystavených jako podklad pro úhradu kupní ceny má Distributor nárok na úrok z prodlení od prvého dne po splatnosti daňového dokladu do zaplacení. Výše úroku z prodlení je odstupňována a je sjednána v Dealerské smlouvě.

   

  8.     Záruční doba a odpovědnost za vady

  8.1        Záruka

              Distributor poskytuje na dodané zboží záruku, jejíž délka je uvedena v dodacím a záručním listu.

  8.2        Rozsah odpovědnosti Distributora

  Distributor odpovídá za faktické a právní vady, které zboží mělo v době převzetí Dealerem, nebo které se vyskytly v průběhu záruční doby. Rozsah odpovědnosti Distributora je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

  8.3        Povinnosti Dealera při reklamaci

  Dealer je povinen vady zboží u Distributora reklamovat prokazatelně a to bez zbytečného odkladu po provedené přejímce. Dealer je povinen postupovat podle reklamačního řádu Distributora.

  Uplatnění reklamace nezbavuje Dealera jeho povinnosti k zaplacení kupní ceny dodaného zboží.

  8.4        Povinnosti Distributora při reklamaci

  Distributor je povinen vyřídit předem uplatněnou reklamaci Dealera řádně a včas postupem podle reklamačního řádu. Reklamace je vyřízena v případě její oprávněnosti uspokojením reklamačních nároků Dealera Distributorem. V případě neoprávněné reklamace je reklamace považována za vyřízenou jejím odmítnutím Distributorem. Distributor je povinen postupovat podle reklamačního řádu.

  8.5        Reklamační řád

  Distributor vydává pro postup při reklamaci zboží Reklamační řád Distributora. Reklamační řád je umístěn v obchodním oddělení a v reklamačním oddělení Distributora na adrese Chomutov, Březenecká 4809 a dále na webových stránkách Distributora http://www.ipmedia.cz. Distributor si vyhrazuje reklamační řád jednostranně měnit, či upravovat. O každé změně Reklamačního řádu Distributor informuje zveřejněním na webových stránkách www.ipmedia.cz.

   

  9. Závěrečná ustanovení

  9.1        Závaznost Podmínek

  Tyto Podmínky jsou závazné pro obchodní vztahy mezi Distributorem a Dealery při dodávkách zboží objednávaného Dealery. Není-li mezi Distributorem a Dealerem uzavřena Dealerská smlouva, objednáním zboží podle těchto podmínek Dealer potvrzuje s nimi svůj souhlas. Dále Dealer potvrdí souhlas s podmínkami i potvrzením dodacího listu nebo faktury vystavené podle těchto podmínek.

  9.2        Platnost Podmínek

           Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ode dne 15.4.2014.


  V Chomutově dne 14.4.2014

  IPMEDIA s.r.o.
  Karel Šplíchal
  jednatel společnosti